بعد زمان در فرایند طراحی فضاهای شهری ، توجه به شب و نورپردازی در طراحی رابه نحوی که هم ادراک و هم عملکرد فضا به نحو بهینه صورت گیرد. نورپردازی شب از جمله فاکتورهای موثر در ادراک و کارکرد فضاهای شهری مطرح است. بنابراین لازم است به بحث نورپردازی فضاهای شهری به عنوان جزیی از فرایند طراحی پرداخته شود.  


نورسازان شهر طراح و تولید کننده انواع روپلی تزئینی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد.
  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری