طراحی تجهیزات خیابانی نباید به عنوان بخشی جدا از طراحی فضاهای شهری تلقی شود ،

بلکه باید به مثابه شکل دهنده منظر خیابانی و شهری در مقیاس وسیع مورد نظر قرار گیرد .

 چنانچه مضمون طراحی تجهیزات خیابانی بخشی از مضمون کلی طراحی شهر باشد ،

به شهر انسجام و وضوح می بخشد .
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefinedنورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefinedنورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری