نور از انعطاف پذیر ترین عناصر است . عنصری که موکدا در خط مستقیم سیر می کند

و در مقایسه با آن صورت و فضا از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند.در اغلب

اوقات دیده می شود که روشنایی خیابان از منابع روشنایی با ارتفاع زیاد تامین می شود

 و این امر منجر به نورپردازی یکنواخت و قوی می گردد.

 این نقص ناشی از ان است که طراحان به نیازهای متنوع افراد پیاده ،

 که ممکن است به منابع نوری کوتاه تر و منابع متنوع نوری احتیاج داشته باشند ،

 توجه نمی کنند. برای ایجاد محیط جذاب و متنوع در بسیاری از شهرها کدها و معیارهای استاندارد

برای حداقل و حداکثر میزان نور لازم در هر فضا تعیین شده است.

سطح و نوع چراغ ، نشان دهنده کاربرد ان و ویژگی های هر منطقه است. چراغ عابر پیاده را می توان

در دو سمت و به تعداد زیاد تعبیه کرد . یکی به عنوان

تسهیلات رفاهی و یکی برای تزئین.

برای پایه های چراغ در یک ناحیه مخصوص ، باید از سیستم استاندارد استفاده کرد.

این سیستم باید با پایه های ظروف زباله و پایه های علائم مختلف

هماهنگ باشد تا تعداد پایه ها به حداقل برسد.
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری