در مناطق شهری روشنایی خیابان به عنوان وسیله ای در جهت افزایش آسایش ،

اطمینان و ایمنی ترافیک در شب و نیز کاهش جرم و تصادفات محیط های شهری می باشد. از نظر مهندسی ترافیک ،

روشنایی خیابان ابزاری است که می توانددر افزایش توانایی در جهت ارتباط با راننده مورد استفاده قرار گیرد

به طور کلی روشنایی نقش عمده ای در مسائل حمل و نقل دارد ، بنابراین مهندسان حمل و نقل و ترافیک باید

 به این مساله توجه بیشتری داشته باشند. در بسیاری از مراکز شهری بخصوص در مراکزی که افراد به میزان

امنیت بشری نسبت به دیگر مراکز احتیاج دارند مانند پارکها و مراکز خرید و دیگر مراکز عمومی باید از تعداد بیشتری

 از چراغ روشنایی در خیابان ها و مکان های فوق استفاده شود.

در طراحی ورودی شهر اعم از مسیرهای سواره ، پیاده ، فضاهای سبز و امثالهم ،

 باید از نوارهای متمرکزی که در زاویه دید رانندگان یا عابران قرار گرفته و سبب خیرگی می گردد احتراز شود.

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefinedنورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefinedنورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری