سطل های زباله انواع مختلفی دارند ، اگرچه بسیاری از آنها احتیاجات ضروری خیابان های

مرکزی شهر را برآورده نمی سازند. در انتخاب یک سطل زباله بایستی به چندین ویژگی مهم توجه داشت.

مهم ترین ویژگی این است که ترکیب و شکل یک سطل زباله به عنوان جایی برای ریختن زباله کاملا مشخص و قابل رویت باشد.

در اکثر موارد به علت تطابق با محیط پیرامون ، این سطل ها غیر قابل تشخیص می شوند.

 با وجود این که سطل های زباله بایستی با سایر عناصر و مبلمان موجود در یک خیابان و یا ویژگی معماری

 شهر متناسب باشند ، اما عملکرد اصلی آنها یعنی محل ریختن زباله هرگز نباید نادیده گرفته شود.
  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری