امروزه فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که شهروندان به راحتی آن را درک کرده

 و بتوانند با شهر ارتباط برقرار کنندو از این طریق ریشه های تاریخی و فرهنگی ما باشد،

در برخی فضاهای شهری به ویژه در بافت های تاریخی می تواند موجب ارتباط بیشتر

 شهروندان با آنها شده و همین امر هویت و تعلق خاطری میان انها به وجود آورد.  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
همچنین شرایط اقلیمی و زیست محیطی نیز دز نوع انتخاب مصالح مبلمان شهری

و مکان یابی انها بسیار حائز اهمیت است. همان طور که مبلمان منزل و فضای محیط مسکونی

باید از هماهنگی و نظم در انتخاب رنگها برخوردار باشد، اجزای تشکیل دهنده شهر نیز در صورت

تبعیت از اصول ترکیب و هماهنگی در رنگها فضایی مطلوب و آرامش بخش را برای شهروندان خواهد ساخت .

فضاهای سبز شهری مهمترین عنصر تامین کننده تنوع رنگ هستند و در شکل دهی به سیمای رنگی شهر نقشی اساسی دارند.

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری