امروزه فضاهای شهری باید به گونه ای باشند که شهروندان به راحتی ان را درک کرده

و بتوانند با شهر ارتباط برقرار کنند و از این طریق ریشه های تاریخی و فرهنگی ما باشد،

در برخی از فضاهای شهری به ویژه در بافت های تاریخی می تواند موجب ارتباط بیشتر شهروندان

 با آنها شده و همین امر هویت و تعلق خاطری میان انها به وجود آورد. همچنین شرایط اقلیمی

و زیست محیطی نیز دز نوع انتخاب مصالح مبلمان شهریب و مکان یابی آنها بسیار حائز اهمیت است.

چرا که عدم مکان یابی صحیح ، ناهماهنگی و تضاد در فضاهای شهری را باعث شده و شهروندان به

 عنوان یک عامل زاید و اضافی با مبلمان برخورد نموده و موجب عدم آرامش خاطر آنها می گردد،

 از سوی دیگر در فضاهایی همچون محورهای پیاده و پارک های عمومی شهر که برخورد

شهروندان با یکدیگر و در واقع تعامل اجتماعی و تجمع مردم بیشتر است، شیوه

برخورد مبلمان شهری بایستی به گونه ای باشد که فضای امنی را جهت استراحت

و توقف شهروندان به وجود آورد.

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری