با شهر نشینی انسان مساله زباله و مزاحمت آن بیش از پیش احساس گزدید.


از این رو برای دفع آن ، جلوگیری از شیوع انواع بیماریهای ناشی از آن و آلودگی


 سطح شهر باید اقدامات اساسی انجام گیرد. ظروف زباله در واقع یکی از پرکارترین


 مبلمان شهری به حساب می آیند. این ظروف و سطل ها باید به تعداد زیاد دردسترس باشند و احتیاج به محافظت مداوم نداشته باشند.  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefinedدر واقع در دسترس بودن

و وفور این سطل های زباله نقش مهمی در پاکیزگی شهرها و محله های شهری


 دارند. سطل زباله به عنوان یک عنصر مبلمان شهری باید با سایر عناصر مربوط


 نیز هماهنگی و همخوانی داشته باشد و علاوه بر این که باید از نوعی وجه تمایز


برخوردار باشد تا بسرعت شناخته شود ، باید در همه جا عنصر مشترکی نیز داشته


باشد تا در تمام سطح شهر به اسانی از سایر عناصر مبلمان شهری قابل تفکیک


 و تشخیص باشد. برای حصول این امر لازم است اصول روانشناسی محیط ، فرهنگ


 و آداب بومی ، نوع اقلیم و کاربری هر فضا مورد توجه و بررسی قرار گیرد.


بدین جهت استقرار زباله دان نباید اتفاقی صورت گیرد. نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری