نیمکت وصندلی

نشستنگاه در یک شهر محل تمرکز بسیاری از فعالیتهاست. مکانی است برای میانسالان و سالخوردگان تا درد دلهای خود را در برابر آفتاب زمستانی یا زیر سایة تابستانی درختان با هم سن و سالان خویش رد و بدل کنند. بهترین جاست برای دانش آموز و دانشجوی اهل مطالعه. منظر مناسبی است برای آنان که آرزو ها و برنامه های زندگی مشترک آینده را مرور می کنند و موضوع استرتژیک برای مادران است تا ضمن زیر نظر داشتن فرزند خود با دوست جدیدشان صحبت کنند و شاید استراحتگاهی باشد برای پاهای خسته فروشنده ای دوره گرد. در انتخاب جایی برای نشستن ، معمولا یک نوع استفاده کوتاه یا بلند مدت مد نظر است. نشستنگاه بلند مدت الزام ها و تسهیلات خاص خود را می طلبد، مانند : مدولاریته، فرم ، ارگونومی و قطعات اضافی .
  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
  برای استفادة کوتاه مدت می توان ترکیب ساده و متنوع تری

 در نظر داشت :  نیمکت های یکپارچه با گلدان و روشنایی

و زباله دان یا نیمکت های دیواری و پایه کوتاه روی دیوار .

به تعبیر دیگر ، نیمکت ها و صندلی های خیابانی با استفاده

 کوتاه مدت در گروه بدون پشتی و با استفاده بلند مدت

در گروه نیمکت های با پشتی قرار می گیرند. دستة اول

 در تکمیل فضاهای معماری  عمومیت بیشتری دارند .

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری