امروزه باید بپذیریم كه شهر، محل زندگی مجموعه ای از آدمها با نیازها و سلائق مختلف است . یك خانه بزرگ كه هیچكس حق ندارد سلیقه شخصی و یا سازمانیش را بر آن حاكم نماید . تنها در چنین حالتی است كه می توان زمینه مشاركت همگانی را در كلیه فعالیتهای منطقه ای و ملی فراهم آورد . اكنون برای بجنورد شهر آرام دیروز و مركز پر هیاهوی استان امروز نوبت آن رسیده كه با نگاهی جدید به شهر آغازگر راهی باشد برای رسیدن به شهری خلاق ، پرورنده ، مستعد و زیبا . شهری با رونق اقتصادی و فرهنگی كه ساكنان و مسافرانش از حضور در آن احساس لذت ببرند و از هر فرصتی برای ارتباط با شهر استفاده كنند .

بیائید بپذیریم شهر خوب لزوما شهری بزرگ نیست ، شهری با مسافران زیاد نیست ، شهر خوب شهری با پروژه های بزرگ و ساز و كارهای سنگین نیست ، شهر خوب شهری با جمعیت زیاد ، ماشینهای آخرین مدل و بازارهای رنگین هم نیست . شهر خوب شهری است كه خوب می بیند ، خوب می شنود ، هیچكس را از یاد نمی برد و جای كسی در آ ن خالی نیست . همانگونه كه شهر مذهبی لزوما شهری با مسجدهای زیاد و شعارهای فراوان نیست . شهر مذهبی شهری با آلودگی هاو اغتشاشات بصری نیست . شهر مذهبی نباید و نمی تواند شهری با بی قانونی باشد . شهر مذهبی شهری پاكیزه و نظامند است كه اتحاد و انسجام صفوف نمازگذارانش را در ظاهرش به نمایش می گذارد . شهر مذهبی شهری آراسته و با حجاب است كه چون مذهبش ، عریانی و بی پردگی را به نمایش نمی گذارد . شهر مذهبی شهری با نگرش و رفتار مذهبی است .
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری