عواملی که در طراحی سطل های زباله باید مد نظر قرار گیرد، عبارتند از :

· مقاوم در برابر تخریب و فرسودگی

· استفاده از مصالحی با نیاز به مراقبت کمتر

· سهولت تخلیه و تمیزکردن

· غیر قابل سرقت بودن

· مقاوم در برابر هر نوع عامل آتش زا

· پوشش دهنده زباله های داخل آن

· نصب و تثبیت اجزا و قطعات آن

سایر موارد بسته به نوع زباله در هر شهر ممکن است متفاوت باشد .






  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری



undefined



  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری






undefined



 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری




undefined





 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری




undefined





 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined



 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری




undefined



 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری




undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined



 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری




undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری