عواملی که در طراحی سطل های زباله باید مد نظر قرار گیرد، عبارتند از :

· مقاوم در برابر تخریب و فرسودگی

· استفاده از مصالحی با نیاز به مراقبت کمتر

· سهولت تخلیه و تمیزکردن

· غیر قابل سرقت بودن

· مقاوم در برابر هر نوع عامل آتش زا

· پوشش دهنده زباله های داخل آن

· نصب و تثبیت اجزا و قطعات آن

سایر موارد بسته به نوع زباله در هر شهر ممکن است متفاوت باشد .


  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری