پایه چراغ های خیابانی دارای انواع متنوعی بوده که با توجه به نوع تجهیزات موجود

در محیط و آب و هوای اقلیم مورد نظر به کار گرفته می شود . پایه چراغ ها معمولا

به صورت لوله ای و چند وجهی طراحی و ساخته می شوند. و نوع پوشش سازه

به صورت رنگ اپوکسی یا پوشش گالوانیزه گرم به کار گرفته می شود.
  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
استفاده از پایه های روشنایی متعدد با فاصله بسیار نزدیک به یکدیگر موجب کاهش

 مقدار وات  و در نتیجه کاهش احتمالی نور خیره کننده لامپ ها می شود و همچنین

حاشیه امنی در امتداد پیاده رو ایجاد کرده و به پیاده رو به عنوان یک فضای قابل استفاده

 اهمیت خاصی می بخشد.

تحلیل نور با هدف کسب اطمینان از اینکه نور به طور یکسان در همه جا پخش می شود ،

شیوه مهمی در تعیین فاصله مناسب پایه های روشنایی در خیابان است.
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری