مبلمان شهری که جهت رفع نیاز شهروندان ، طراحی و اجرا گردیده است


بخش مهمی از محیط زیست ما را تشکیل می دهد. این مجموعه در محیطی


قرار گرفته است که در تعامل مستقیم با سایر امکانات شهری می باشند.


 به همین اساس ایجاد سازگاری و هماهنگی بصری بین اجزا مبلمان شهری


با سایر المان های شهری جهت تشدید و تکمیل زیبایی فضای شهری امری


 اجتناب ناپذیر جلوه می کند. چنانچه این امر مورد توجه قرار نگیرد و طراحی نامطلوب


 این عناصر آشفتگی بصری را در سیمای شهر سبب شده که این آلودگی بصری


و زیبایی شناسی ، الگوهای ناهنجار اجتماعی را نیز با خود به همراه دارد. بنابراین


 طراحی عناصر شکل دهنده به یک فضای شهری نباید به عنوان بخشی مجزا از


طراحی فضای شهری تلقی گردد، بلکه باید به مثابه شکل دهنده ی منظر شهری


 در مقیاسی وسیع مورد توجه قرار گیرد. علت در این است که طراحی عناصر


مبلمان فضاهای شهری به عنوان جزیی از طراحی شهر محسوب شده و سبب


انسجام و وضوح بیشتر شهر گردیده و چهره ی آن را زیباتر می سازد.
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری