علائم و پرچم ها به مناظر خیابانی حرکت ، رنگ و شادی می بخشند.

 آنها به شناخت ساختمانها یا مکانهای مهم کمک می کنند 

و برای تبلیغ و اطلاع رسانی به کار می روند. علاوه بر این

 ممکن است صرفا تزئینی باشند و توسطل هنرمندان طراحی شوند. 

امروزه فضاهای شهری باید به گونه ای باشند که شهروندان به

 راحتی آن را درک کرده و بتوانند با شهر ارتباط برقرار کنند و از

 این طریق ریشه های تاریخی و فرهنگی ما باشد، در برخی

 از فضاهای شهری به ویژه در بافت های تاریخی می تواند موجب

 ارتباط بیشتر شهروندان با آنها شده و همین امر هویت و تعلق

 خاطری میان آنها به وجود آورد. همچنین شرایط اقلیمی و زیست

 محیطی نیز در نوع انتخاب مصالح مبلمان شهری و مکان یابی

 آنها بسیار حائز اهمیت است. 


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری