وجود نظام منسجم مرتبط و طراحی شده از علائم شهری به فرد این 

حس را می دهد که همه چیز در محیط شهری تحت کنترل است. 

شهرداری های شهرهای بزرگ و کوچک به این نتیجه رسیده اند 

که وجود نظام مناسبی از علائم شهری تاثیری مثبت بر شهروندان 

و بازدید کنندگان از شهر دارد. برای برنامه ریزی و طراحی به منظور 

بهبود جریان ارتباطات در شهر لازم است که سیاست های مربوط به

 علائم با هرگونه طرح که برای بهبود فرم فیزیکی محیط در نظر گرفته 

می شود هماهنگ گردد. 

علائم نیز مانند بناها اگر در محل های مناسب و به روش مناسب

 طراحی نشوند و در آنها به مسائل ساختاری و فنی توجه نگردد،

 چه بسا موجب به وجود آمدن نارسایی ها با مشکلاتی در نظام 

شهری شوند. علائمی که به روش نامناسب مکان یابی شده اند ، 

یا بیش از حد بزرگ یا کوچک اند ، ممکن است تاثیر منفی بر جریان ترافیک ، 

حرکات و فعالیت پیاده و ادراک مردم بگذارند.



  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined



 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined



  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری







undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری






undefined





 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری







undefined



 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری







undefined



 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری







undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری







undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری