اصول مهم در طراحی روشنایی پارک ها عبارتند از :

روشنایی در پارک ها بصورت مورد به مورد مشخص می شود

و یک نسخه کلی برای تمام پارک ها نمی توان تجویز کرد.

به روشنایی معابر مجاور پارک ها توجه شود.

از ایجاد مزاحمت نوری برای همسایگان مجاور پارک پرهیز شود.

به تعمیر و نگهداری توجه خاص شود.

با توجه به کاربری محیط سطح نور لازم تامین شود.

چراغ ها و پایه ها با مبلمان پارکی هماهنگ باشند.

به ظاهر و شکل از نظر زیبایی اهمیت داده شود.

مصرف انرژی الکتریکی بهینه باشد.

به منظور برقراری امنیت ، امکان شناسایی مقاصد افراد از روی چهره آنان

 از فاصله حداقل 4 متری وجود داشته باشد.

موانع ، پایه ها و سراشیبی ها قابل رویت باشد.

علائم راهنما ، تابلوها و جهت قابل شناسایی باشد.
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری