نورپردازی عنصری بنیادین در طراحی داخلی است. نورپردازی به این دلیل در شهر اهمیت

 می یابد که شهر به مثابه دریافتی در مرحله اول بصری با حضور نور ممکن می شود.

درک ما از سایه روشن ، بافت ، رنگ و بسیاری از عناصر شکل دهنده دیگر همگی وابسته

به نور است و تغییر در هر یک از ویژگی های نور که تجلی بصری ان را دگرگون کند بی شک

 دریافت ما از فضا را نیز متحول خواهد کرد.

نورپردازی امکان استفاده شبانه از فضا را فراهم می کند و ایمنی محیط را در برابر

 جرایم بالا می برد. نورپردازی به ارتقای ادراک فرد از محیط کمک می کند و به

رونق اقتصادی مغازه ها و محیط می افزاید، و به جهت گیری و اطلاع رسانی

 در محیط کمک می کند.

به کار گیری نور در شهر اگر با آگاهی و درک لازم همراه نباشد، نتیجه بخش نخواهد بود.

 برای رسیدن به آگاهی مناسب و لازم باید بین کارشناسان ، مهندسان ،

 طراحان و سازندگان سیستم های نوری اتفاق نظر وجود داشته باشد. َ

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری