مقدمه:
طراحی روشنایی همزمان با طراحی پارك، در کشورما شکل نگرفته است. 
پس از احداث پارك، هرکجا احتیاج به نور بوده، پایه های
چراغ ها نهاده شده اند، در اکثر مکان ها به صورت شی الحاقی در کنار
 درختان و فضای سبز به چشم می آیند؛ تنوع زیاد در اشکال آنها
بعث ناخوانا بودن این عناصر گردیده و در بسیاری مکان ها، عناصر روشنایی 
بیشتر از خود نور مورد توجه قرار می گیرد.
در این مقاله فضاهای عمده پارك معرفی و اصول کلی نورپردازی آنها بیان شده است. 
واضح است که با توجه به ایده کلی حاکم بر
پارك، نحوه نورپردازی فضاها نیز تعریف می شود و شناخت ویژگی های
 نور و اثرات آن بر محیط و تکینیک های نورپردازی، منجر به
طراحی مناسب سیمای شبانه م یگردد.

رنگ و نور
اثر روانی هر رنگ و درك آن در واقع یک تجربه شخصی و ذهنی است 
که حافظه رنگی ما را تشکیل می دهد و براساس این حافظه
رنگی ما را تشکیل می دهد و براساس این حافظه رنگی انسان مدام 
رنگ های پیرامون خود را نه به صورتی که در آن لحظه و تحت آن
شرایط وجود دارد بلکه بصورتی که گمان می کند باید وجود داشته باشد
 در می یابد رنگ تاثیری است که بوسیله مجموعه طول موجهای
مختلف دریافت شده توسط چشم ایجاد می گردد. رنگ نور را نباید بعنوان
 یک مشخصه سطوح منعکس کننده نور تلقی نمود. نور با توجه
به نوع رنگ آن، با انعکاس سطوح رنگی می تواند تاثیرات روانی متفاوتی
 را در افراد ایجاد کند معمولاً رنگ ها با سه خصوصیت مشخص
می شوند: خلوص یا صافی، درخشندگی و طول موج که نوع رنگ 
را مشخص می کند.
سایه و نور
بازتاب نوری، تفاوت نقاط تاریک و روشن و تاکید بر سایه است که به فضا جان 
می بخشد. پر کردن فضا با نوری یکدست ممکن است
محیط را برای کار مناسب سازد. اما الزامن آن را مکانی دلچسب و زیبا مبدل 
نخواهد کرد. حجم را در نتیجه ارتباط بین نور و سایه
می توان دید. کوچک ترین تغییر در این ارتباط توسط تغییر کیفیت سیستم نوری،
 با ایجاد نور سایه می توان تاثیرات بصری عمق و فرم
را تغییر داد.
حرکت و نور
در طراحی فضای باز، حرکت عابر و اینکه چگونه از یک مکان به مکان دیگر می توان
 رفت از حساسیت خاصی برخوردار است. با استفاده
از نورپردازی می توان مفهوم حرکت و چگونگی انتخاب مسیر حرکت را تعریف نمود. 
توسط تکرار نورهای نقطه ای در یک مسیر و یا
استفاده از یک سری عناصر نوری در آن بعترین مسیر حرکت را با نور پردازی صحیح 
می توان ایجاد نمود . نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری


undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined

 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری