در طراحی روشنایی ورودی شهر اعم از مسیر های سواره

 ، پیاده و فضاهای سبز باید از نورهای متمرکزی

که در زاویه دید رانندگان یا عابران قرار گرفته و سبب

 خیرگی می گردد احتراز شود.

لازم به ذکر است که باید در تمامی طول شب و تاریکی

 و روشنایی معابر و سایر اماکن تامین شود.

 اگر روشنایی به طور کلی در حد بالایی است

 مثل مراکز شهر ، می توان از نورهای

چند گانه و چند منظوره برای کاهش هزینه استفاده کرد

باید توجه نمود تا هیچ نقطه ای

در شب بدون نور باقی نماند در محیط هایی که

احتمال دارد با سوختن یا شکستن لامپی

 تمام منطقه در سیاهی فرو رود ، باید از چند منبع

 روشنایی استفاده شود در سطح

 شهرهای امروز بخش عظیمی از انواع منابع نوری صرف

زیباسازی و تزئین عناصر مختلف می گردد.

روشن نمودن عناصر مانند : انواع گیاهان ، تابلوها

 و پانل های تبلیغاتی ،

سردر مراکز و ساختمان های خاص و موردی

 از این دست ،

 به آنها هویت بخشیده و نقش مهمی در جذابیت

 محیط در شب به عهده دارند.


  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined

  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری

undefined
 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهریundefined نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری
undefined


 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری