میله پرچم اهتزاز به طول 3 الی 12 متری به همراه ادوات و بالابر دستی


 بوده و دارای پوشش رنگ از نوع الکترواستاتیک و یا گالوانیزه گرم می باشد.



شکل یک محصول اولین چیزی است که استفاده کننده ، از آن محصول درک می کند.


این برداشت اولیه معمولا بسیار موثر است و می تواند باعث ترغیب به استفاده


و یا پرهیز از آن گردد. شکل باید متناسب با عملکرد بوده و در ارتباط با


 محیط اطراف خود دارای هماهنگی و خوانایی لازم باشد، به گونه ای


 که از فاصله دور نیز بتوان محصول و کارکرد آن را تشخیص داد.





انتخاب رنگ برای اجزای مبلمان شهری باید به گونه ای باشد که در محیط


خود شاخص بوده و در عین حال از ایجاد اغتشاش بصری و چشمگیری


بیش از حد جلو گیری کند. مبلمان شهری با رنگ های شاد در


محیط های خنثی ایجاد تنوع و سرزندگی می کند. رنگ اجزای


 مبلمان شهری چه به صورت پوششی و یا متریال های رنگ ،


باید به گونه ای باشد که به هنگام شستشو یا در معرض آفتاب


و مرور زمان تغییر نکرده و خاصیت خود را از دست ندهد.




  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined




  نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined






نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری




undefined






 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined




نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined






نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری







undefined




 نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری






undefined





نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined





نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined





نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری






undefined





نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری





undefined





نورسازان شهر پیشرو در طراحی و تولید مبلمان شهری